Wetterskip Fryslân investeert 47 miljoen euro in waterbeheer

  • geplaatst op 19-11-2018 10:00

Wetterskip Fryslân gaat in 2019 bijna 47 miljoen euro investeren in het waterbeheer en duurzame maatregelen in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de concept-begroting voor 2019 die het dagelijks bestuur heeft gepresenteerd.  

Het waterschap investeert 21 miljoen euro in maatregelen om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Het gaat om dijkverbetering en het verhogen en versterken van oevers en kaden op diverse locaties. Belangrijk project is de verbetering van de Lauwersmeerdijk. Ruim 17 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de aan- en -afvoer van water, zoals vervanging en renovatie van gemalen en stuwen en de aanleg van waterberging en natuurvriendelijke oevers. Daarnaast investeert het waterschap 5 miljoen euro in verbetering van de waterkwaliteit. Het gaat om maatregelen om watervervuiling te voorkomen en om verbetering van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). 

Duurzame energieopwekking

Met verschillende maatregelen leveren we de komende jaren een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. In 2019 komen er zonnepanelen op een deel van de rwzi’s. Ook starten de werkzaamheden aan de slibvergistingsinstallatie in Leeuwarden en de voorbereiding voor de duurzame slibverwerking in Heerenveen. Gezamenlijk dragen deze projecten in 2023 voor 38 procent bij aan duurzame energieopwekking. De uitstoot van CO2 vermindert hierdoor met ongeveer 2800 ton per jaar.

Gezamenlijke klimaataanpak

Ook de droogte van afgelopen zomer zijn tekenen dat het klimaat verandert. Dat betekent dat we naast wateroverlast naar de beschikbaarheid van zoet water en grondwater moet kijken. De noodzaak om te werken aan een gezamenlijke aanpak wordt daarmee steeds urgenter. Eind november presenteren wij samen met Provincie Fryslân en de Friese gemeenten de klimaatatlas. Deze atlas geeft inzicht in waar bij droogte of extreme regenval als eerste problemen ontstaan. Aan de hand hiervan willen partijen in 2019 met de samenleving in gesprek over maatregelen voor een klimaatbestendig Fryslân.

Tarieven 2019

Door het veranderende klimaat, maar ook nieuwe opgaven voor dijkversterking, stijgen de kosten voor waterbeheer. De afgelopen periode hebben we de stijging van de waterschapslasten door het inzetten van reserves kunnen beperken. Voor de komende jaren is het de grote uitdaging het waterbeheer betaalbaar te houden.

De begroting voor 2019 omvat ruim € 143,5 miljoen aan netto lasten. Het merendeel gaat naar regulier beheer en onderhoud van dijken, oevers en kaden, waterzuiveringen en zorg voor een goede kwaliteit oppervlaktewater. De tarieven stijgen in 2019 gemiddeld met 1,9 procent.

Ons algemeen bestuur bespreekt de conceptbegroting 2018 op 27 november in de commissievergadering. Dinsdag 11 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.