Wetterskip Fryslân verbetert waterkwaliteit in Boven Tjonger en Grootdiep

  • geplaatst op 11 oktober 2017 om 16:40

Op woensdag 11 oktober 2017 levert Wetterskip Fryslân de eerste fase op van de verbreding van het Grootdiep en Boven Tjonger. Ruim 2 kilometer van het Grootdiep is verbreed. In 2018/2019 volgt de verbreding van de resterende 12,5 kilometer van het Grootdiep en Boven Tjonger. Hiermee verbetert de ecologische waterkwaliteit van beide vaarten. Ook ontstaat er extra waterberging waardoor het gebied beter is beschermd tegen overstromingen in perioden van hevige regenval.

Betere waterkwaliteit

Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep verbetert Wetterskip Fryslân de ecologische waterkwaliteit Hiermee voldoet het waterschap aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om het jaar blijft er een strook waterplanten aan één zijde van de verbrede vaart staan.

Vispassages

Tegelijk met de verbreding van beide vaarten legt het waterschap een aantal vispassages aan. Door het combineren van werkzaamheden wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Drie van de vier stuwen in het Grootdiep zijn nu voor vissen niet passeerbaar. Het waterschap voorziet de drie stuwen van vispassages zodat vissen straks ongehinderd de stuwen kunnen passeren. Zo wordt voldaan aan de Kaderrichtlijn Water.

Planning

Op maandag 28 augustus startte aannemer Attema uit Heeg met de werkzaamheden in het westelijk deel van het Grootdiep. Deze eerste fase kon in korte tijd in nauw overleg met de eigenaar van de gronden worden gerealiseerd. Dit traject wordt 11 oktober opgeleverd. In 2018 volgt het resterende oostelijke deel van het Grootdiep en in 2019 het laatste gedeelte van Boven Tjonger.  

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.