Wetterskip en provincie samen verder met uitvoering veenweide

  • geplaatst op 19-07-2018 18:31

Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werken samen verder aan de uitvoering van de veenweidevisie. Woensdag 18 juli stemden Provinciale Staten in met de route naar een uitvoeringsprogramma 2020-2030. Ook stemden de Staten in met het voorstel om jaarlijks 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân nam hierover vorige week al een besluit.

Met de besluiten van Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân, investeert de regio 25 miljoen euro in het veenweidegebied voor de periode 2020-2030. Dit is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te realiseren. Ook vanuit de gemeenten en betrokken landbouw, natuur- en milieuorganisaties verwachten de beide overheden bijdragen in de vorm van inzet, aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of financiële middelen. De bedragen zijn voorlopig, tot duidelijk is wat de exacte maatregelen zijn in het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

Het doel van de aanpak is het combineren van duurzame landbouw, natuur en water in het veenweidegebied. De inzet is verhoging van de waterpeilen in het gebied en toepassing van nieuwe technieken zoals onderwaterdrainage. Dit vertraagt de bodemdaling en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Voor 4 tot 6 kansrijke gebieden komt er een gebiedsgerichte aanpak. In deze gebieden wordt extra ingezet op het behoud van veen en de karakteristieke veenweidewaarden. De provincie vindt hierbij het behoud van de economische vitaliteit in het landelijk gebied door duurzame rendabele verdienmodellen belangrijk. Deze ambitie wil de provincie realiseren samen met het Rijk, Wetterskip Fryslân, de gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Voor het Uitvoeringsprogramma 2020-2030 wordt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. In de analyse worden de economische effecten voor landbouw, waterbeheer, funderingen, wegen, broeikasgasemissie en overige effecten (onder andere landschap en natuur) tegen elkaar afgewogen.