Website Veenweidevisie online

  • geplaatst op 19-07-2019 09:12

De website van Veenweide Fryslân, www.veenweidefryslan.frl, is online. Daar staat informatie over de Friese Veenweidevisie voor direct betrokkenen en andere belangstellenden, zoals boeren en bewoners.

Waterpeil veenweide

Het Friese veenweidegebied bestaat voor het grootste deel uit grasland voor de (melk)veehouderij. Daarnaast zijn er ook veel natuurgebieden en woongebieden. De drooggelegde veengronden oxideren. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem. Ook is er meer uitstoot van CO2. De lagere grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan houten paalfunderingen van woningen. Door het veen natter te houden, oxideert het minder. Maar, een hoger waterpeil zorgt ook voor nattere landbouwgrond. 

Samenwerking bodemdaling

Om het unieke karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, werken wij samen met een aantal organisaties om de bodemdaling te beperken:

  • provincie Fryslân
  • landbouworganisaties
  • de Friese Milieu Federatie
  • belangenorganisaties
  • inwoners van het veenweidegebied

De Veenweidevisie is in 2015 vastgesteld door de provincie Fryslân. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied.