We willen windmolens kopen in windpark Nij Hiddum-Houw

  • geplaatst op 06 april 2022 om 16:48

Ons algemeen bestuur nam dinsdagavond, 5 april 2022, een principebesluit over aankoop van 50 procent van de aandelen in windpark Nij Hiddum-Houw BV. Bij aankoop worden we samen met de gemeente Súdwest-Fryslan eigenaar van vier windmolens in het windpark in aanbouw. We streven ernaar om uiterlijk in 2025 alle energie die zij verbruikt duurzaam op te wekken. Dat doel wordt met de aankoop van de windmolens behaald.

Op dit moment wekken we ongeveer 30 procent van het energieverbruik zelf op. ‘Dielnimme yn it wynpark is in prachtige kâns om enerzjyneutraal te wurden’ aldus dagelijks bestuurder en portefeuillehouder energietransitie Annet van der Hoek. ‘Wy hawwe al in hiel soad sinnepanielen op ús wettersuveringen pleatst. En allerhande oare inisjativen naam om enerzjy te besparjen en duorsum op te wekken. Mar alle enerzjy duorsum opwekke is foar ús net helber sûnder wynenerzjy. Foar ús bedriuwsfiering mei ûnder mear 1.000 gemalen en 27 rioelwettersuveringen ferbrûke wy no ienkear in soad stroom. Ik tink dat it in goede saak is dat de stroomopbringst fan wynmûnen hjirmei yn Fryslân bliuwt.’

De vier molens kosten maximaal 44 miljoen euro. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân investeren we beiden 7 miljoen euro in de aankoop van de bv. De rest van de financiering komt uit een lening van 27 miljoen euro en de uitgifte van obligaties in de omgeving. De molens leveren naar verwachting een rendement op van ongeveer acht procent. De netto opbrengsten wil het algemeen bestuur inzetten voor verdere verduurzaming van het waterschapswerk. Een motie hierover van ChristenUnie, VVD, Geborgd Ongebouwd, Water Natuurlijk en de PvdA kreeg brede steun. Ook steunde het voltallige algemeen bestuur een motie van FNP en CDA om aansluiting te zoeken bij de OVEF. Dit is de coöperatie die energie inkoopt voor 17 Friese gemeenten en de provincie Fryslân.

Deelname omgeving

Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân besluiten we over de aankoop van de vier windmolens. Belangrijke voorwaarde is dat de directe omgeving kan meeprofiteren van de molens. Hierover vinden gesprekken plaats met de omgevingsadviesraad.

Over Nij Hiddum-Houw

Windpark Nij Hiddum-Houw wordt gebouwd op initiatief van Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. Het park bestaat uit negen turbines met een tiphoogte (hoogte van de wiek) van 177 meter en komt op de kop van de Afsluitdijk. De molens vervangen 16 oudere, kleinere molens en komen tussen de dorpen Cornwerd, Wons en Zurich aan weerszijden van de A7. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart. Het park wordt eind dit jaar of begin volgend jaar opgeleverd.

Vier van de negen molens zijn ondergebracht in een bv van Vattenfall. De plaatselijke vennootschap Gooyum-Houw B.V. heeft de andere vijf molens in eigendom. Vattenfall heeft aangegeven haar bv te willen verkopen. Zowel Súdwest-Fryslân als Wetterskip willen beide voor 50 procent aandeel hierin.