We verbeteren polderdijken in de Nije Wielen

  • geplaatst op 14 februari 2022 om 11:25

We starten deze week met werkzaamheden in het gebied de Nije Wielen, aan de oostkant van Leeuwarden. We gaan de polderdijk verbeteren, het boezemoppervlak vergroten (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen) en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en worden gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot november 2022.

Schoon water en droge voeten

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag. Daarom verbeteren we in het gebied de polderdijken. Ook wordt het boezemoppervlak vergroot en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers.

Met deze werkzaamheden houden we het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering.

Planning

Deze week richt aannemer De Waard BV uit Zeewolde het werkterrein op locatie in, waarna ze de werkzaamheden in opdracht van ons uitvoeren. De werkzaamheden duren naar verwachting tot november 2022.

Overlast

Enige hinder door de uitvoer van werkzaamheden is niet te voorkomen. Mogelijk is er zicht op bouwverkeer, machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Daarnaast zijn er tijdelijke afzettingen van fiets- en wandelpaden, waarbij de woningen en fietsroute in het gebied ten alle tijden bereikbaar blijven.

We beperken de hinder zoveel mogelijk en brengt direct betrokkenen op de hoogte.

Samenwerken met gemeente Leeuwarden

De werkzaamheden in het gebied hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Daarom zijn de plannen nauw afgestemd met de gemeente Leeuwarden. In samenwerking worden de wandel- en fietspaden waar nodig verlegd of aangepast.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nije Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water, waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt. Zo voldoen deze weer aan de gestelde eisen en wordt er meer waterberging gecreëerd. Op die manier zorgen we voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. Polder de Foarútgong en de Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project. 

Afbeelding1.png

Bijschrift bij kaart: op de kaart is de locatie van de werkzaamheden aangegeven in het gebied de Nije Wielen.

provinsje.png

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 

Eu-logo-met-tekst-Plattelandsontwikkeling-300x284-stimulus.jpg