Update droogte: We houden het regenwater zoveel mogelijk vast

  • geplaatst op 06-05-2020 11:44

Na een droge start van dit voorjaar is het vocht in de bodem weer wat aangevuld door de regen van de afgelopen week. Op dit moment is er een neerslagtekort van gemiddeld circa 75 millimeter. Wij hebben de waterstanden in poldersloten en -vaarten waar mogelijk hoog gehouden om hiermee het regenwater zo goed mogelijk vast te houden.

neerslagtekort Fryslân 2020

Nu de gewassen en planten beginnen te groeien, neemt de vraag naar water toe. Het grondwaterpeil zal daarom dalen. Dat is normaal in deze periode van het jaar. Alleen voldoende neerslag kan het grondwater weer aanvullen. Als waterschap houden we de peilen in sloten en vaarten hoog om het regenwater zo goed mogelijk vast te houden. Door de hoge waterstanden in de sloot heeft het regenwater meer tijd om de bodem te trekken. Het stroomt dan minder snel vanuit de bodem richting sloot.

Water uit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voorlopig voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren.

Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen. Voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Onttrekken van oppervlaktewater

Voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor beregening of bevloeiing is een vergunning nodig bij onttrekking:

  • uit hoogwatersloten.
  • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP).
  • op de Waddeneilanden.

Onttrekken van grondwater

 Voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor beregening of bevloeiing:

  • is een vergunning nodig bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur
  • geldt een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur.

 Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina's waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort.

Zoeken naar goede balans tussen aan- en afvoer

Begin maart stond het Woudagemaal aan om water af te voeren. En in april laten we water in uit het IJsselmeer. Hadden we dat water in februari/maart niet beter vast kunnen houden?

Afgelopen winter is er in februari zoveel regen gevallen dat de bodem verzadigt raakt. Als het harder regent dan de bodem hebben kan, stroomt het regenwater richting poldersloten en vaarten die steeds voller raken. Dan ontstaat risico op wateroverlast en schade aan polderdijken. Wetterskip Fryslân moet het overtollige water dan afvoeren. Dat overtollige water gaat via het Hoogland- en Woudagemaal voor een groot deel naar het IJsselmeer: ons grootste zoetwaterbekken.

Daarnaast hebben we in de polders en boezem afspraken met onze inwoners gemaakt (peilbesluiten) welke waterstanden we moeten handhaven. De peilbesluiten zijn zodanig opgesteld dat natte, zachte grond in het voorjaar, zoveel mogelijk wordt voorkomen. De boeren moeten dan de in de hele winter verzamelde mest kunnen uitrijden. In goed overleg met de grondgebruikers zoeken we daarom continu naar een goede  balans tussen water afvoeren en water vasthouden. Daarbij kunnen we enkele weken vooruit kijken, maar geen maanden.

Waterbeheer: continu zoeken naar goede balans tussen water afvoeren en water vasthouden

1 maart 2020: Omrop Fryslân: Kameleondorp onder water gelopen door zware regenval
23 april 2020: Omrop Fryslân: Wetterskip Fryslan neemt maatregelen vanwege droogte