Waterwerkzaamheden in bodemdalingsgebied Noordwest-Fryslân halverwege

  • geplaatst op 24 januari 2018 om 16:07

De herstelwerkzaamheden in het bodemdalingsgebied in Noordwest-Fryslân zijn halverwege. Een deel van het waterschapswerk van de gebieds-ontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is afgerond. Er zijn watergangen verbreed, natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen vervangen. Ook is er geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nam dinsdagmiddag 23 januari een kijkje bij de gerealiseerde maatregelen.

“Door gas- en zoutwinning daalt de bodem in het gebied. Samen met de klimaatverandering zorgt dat voor problemen bij de waterafvoer. Voor de toekomst van de landbouw en om te zorgen dat de regio droge voeten houdt, neemt de gebiedscommissie maatregelen”, aldus Jan van Weperen, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân. In opdracht van provincie Fryslân voert de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, waarin het waterschap deelneemt, deze maatregelen uit. Naast het waterschap, financieren met name de provincie en de delfstoffenwinners de maatregelen. Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zijn deel in de waterschapsprojecten tussentijds geëvalueerd.

Investeringen

De waterwerkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar in het veld. Zo is te zien dat de kade langs de Tsjummearumer Feart is opgehoogd, er een fietspad op is aangelegd en de vaart is verbreed met een natuurvriendelijke oever. In dit gebied zijn enkele percelen aangewezen als overloopgebied. Dit land mag overstromen bij extreme neerslag. Gemaal De Mieden tussen Tzummarum en Ried wordt vervangen en passeerbaar gemaakt voor vissen. Het gemaal bij Herbaijum is al vernieuwd. Op meerdere plekken is er geïnvesteerd in natuurvriendelijke oevers, verbredingen van watergangen, vispassages, stuwen en dammen. De Roptafeart, die zorgt voor de aanvoer voor het Roptagemaal, is verbreed voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hier kunnen zuiverende waterplanten groeien en vissen schuilen en paaien. In totaal is er al zo’n 27 kilometer aan natuurvriendelijke oevers in de regio door Wetterskip Fryslân aangelegd en komt er nog ruim 8 kilometer bij.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bekijkt de Roptafeart die met een natuurvriendelijke oever is verbreed. Foto: Daniël Hartog.
Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bekijkt de Roptafeart die met een natuurvriendelijke oever is verbreed. Foto: Daniël Hartog.

Klimaatverandering

Bredere watergangen kunnen meer regenwater opvangen. Inmiddels heeft de bestuurscommissie in het gebied al bijna 11 kilometer aan vaarten en sloten aangepakt, nog zo’n 14 kilometer staat in de planning. “Omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met hoosbuien, nemen we ook deze maatregelen voor extra opvang en een betere afvoer van water”, aldus Van Weperen.

Gebiedsontwikkeling

Franekeradeel-Harlingen De gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen behelst meerdere projecten die ervoor zorgen dat het gebied leefbaar blijft, voor nu en voor later. De bestuurscommissie voert het inrichtingsplan uit in nauwe samenwerking met agrariërs, omwonenden, overheden en private partijen.