Waterhuishouding op Vlieland klaar voor de toekomst

  • geplaatst op 01 december 2016 om 09:22

Wetterskip Fryslân maakte in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Vlieland, Provincie Fryslân en betrokken bewoners de waterhuishouding op Vlieland klaar voor de toekomst. Door verschillende maatregelen die we de afgelopen maanden namen kunnen we water op het eiland efficiënter benutten, verdroging verminderen, wateroverlast in het dorp verkleinen en de prachtige eilandnatuur nog meer ruimte geven. Met een excursie langs de onderdelen van het project zijn de werkzaamheden woensdag 30 november officieel afgerond.

Op zes locaties zijn werkzaamheden uitgevoerd. In de Kroon’s polders, gebied Bomenland, Oude en Nieuwe Kooi, de Langepaal en in het dorp bij de Lutinelaan en Gangboord.

Minder verdroging

In de Kroon’s polders zijn bestaande stuwen voor waterafvoer samengevoegd, zodat het water niet meer rechtstreeks naar de Waddenzee afstroomt. De bermsloot bij de Postweg, de Nieuwe Kooi en de Langepaal zijn verbreed voor beter onderhoud en meer waterberging. En er zijn nieuwe stuwen geplaatst om het waterpeil beter te kunnen regelen. Zo kan het schaarse, zoete water langer worden vastgehouden om verdroging tegen te gaan. Deze maatregelen dragen ook bij aan de Natura 2000 doelen.

Beperken wateroverlast

Om wateroverlast bij extreme neerslag in het dorp te beperken is bij het sportveld ruimte gemaakt voor extra waterberging. Overtollig water dat niet infiltreert in het grondwater kan dan met een noodpomp naar de duinen worden gepompt. Daarnaast kregen enkele woningen voorzieningen om het vollopen van kruipruimtes te verminderen. Ook zijn de lage delen van fietspad ‘Pad van dertig’ opgehoogd om de kans op wateroverlast te verkleinen.

Kosten

Provincie Fryslân, gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân hebben het project gefinancierd. De totale kosten bedroegen 935.000 euro.

Watergebiedsplan

De getroffen maatregelen zijn een vervolg op watergebiedsplan Vlieland dat Wetterskip Fryslân in 2011 samen met de omgeving heeft opgesteld. Hierin staat hoe het waterschap het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten worden opgelost. De maatregelen zijn ook opgenomen in het beheerplan Natura 2000.

Wetterskip Fryslan verbetert waterhuishouding op Vlieland

Excursie in de Kroon’s polder waar de waterhuishouding klaar is voor de toekomst.