Veilige polderdijken, natte natuur en schoon water bij Rottevalle

  • geplaatst op 17-09-2019 15:12

Wij brengen polderdijken aan de oostzijde van de Leijen bij Rottevalle weer op hoogte. Bijna 2,5 kilometer kade was te laag. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan om een geschikt leefgebied te creëren voor waterplanten en –dieren. In de aangrenzende polder It Bild werkt Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling. De werkzaamheden zijn volop bezig.

Natte natuur in polder It Bild

Naast de polderdijk die we ophogen werkt Staatbosbeheer aan 25 hectare natuur in polder It Bild. In de winter wordt het waterpeil in de polder omhoog gebracht naar boezempeil. Dit is het peil van de Friese vaarten en meren. We leggen polderdijkjes om het natuurgebied zodat het water in de polder blijft. Het is ook mogelijk om het gebied af te sluiten van de boezem zodat het waterpeil na regenval hoger kan komen te staan dan in de Friese boezem. In de zomerperiode zakt het waterpeil langzaam. Waterplanten zoals de dotterbloem profiteren van deze meer natuurlijke peildynamiek.

Natuurvriendelijke oevers voor schoon water

We leggen natuurvriendelijke oevers aan. Er komen oevers met waterplanten. De aannemer ontgraaft de bestaande oever, waarbij de aanwezige beschoeiing blijft. De beschoeiing beschermt de waterplanten tegen golven. Via een inhammetje kunnen vissen achter de palenrij komen. Waterplanten zuiveren het water op natuurlijke wijze. Zo wordt het water mooi schoon.

Planning

De werkzaamheden begonnen in juli 2019. Eind oktober dit jaar is het werk afgerond. Aannemer De Waard Grondverzet b.v.voert het werk uit.

Ophogen kaden en de luwe oevers

Fotobijschrift: Ophogen kaden en de luwe oevers.