Update droogte 14 juli: Minder watervraag door regen, grondwaterstand stabiliseert maar blijft laag

  • geplaatst op 15-07-2020 14:39

De regen van de afgelopen weken heeft de droogteproblemen verminderd. Vooral het vocht in de bovenste grondlagen is toegenomen. Dit is gunstig voor planten en gewassen die daarvan afhankelijk zijn. Daardoor is er minder watervraag voor beregening en hoeft Wetterskip Fryslân minder water aan te voeren naar poldersloten. Het neerslagtekort in Fryslân is iets gedaald en ligt nu gemiddeld rond de 180 mm. De grondwaterstanden zijn licht gestegen of stabiel gebleven. Op de hoge zandgronden blijven ze laag voor de tijd van het jaar.

droogtekaart juli 2020

Kaartje neerslagtekort in Fryslân in 2020

Inspectie polderdijken

Vanwege de droogte is Wetterskip Fryslân twee weken geleden gestart met de inspectie van 100 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Medewerkers van het waterschap controleerden daarbij of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat. Bij de controles zijn geen ernstige beschadigingen aangetroffen. Op enkele plekken is sprake van droogtescheuren of een slechte grasmat. Deze plekken houden de waterschapsmedewerkers in de gaten. De regen van de afgelopen week heeft een positief effect op het herstel.

Hogere waterstanden

We houden nog steeds hogere waterstanden aan in de Friese meren en kanalen en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Heeft u vragen over de hogere waterstanden dan kunt u onze rayonbeheerders bereiken via 058 – 292 22 22.

Aanvoer IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren. Ook voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Doorspoelen en afvoeren

Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Fryslân is ook na de warme periode nog steeds goed. Bij de metingen op de zwemwaterlocaties zijn geen overschrijdingen van de norm voor blauwalg of de e-coli bacterie  aangetroffen. Waar u veilig kunt zwemmen in Fryslân leest u op: www.zwemwater.nl

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl.

Waterbeheer doen we samen

Meer informatie vindt u op onze pagina's waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort en bij onze vragen en antwoorden over droogte