Reacties op startdocument dijkversterking Koehool-Lauwersmeer online

  • geplaatst op 19 november 2020 om 09:14

Wij versterken de komende jaren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Samen met partners en de omgeving wordt gekeken hoe deze dijkversterking te combineren met kansen voor landschap, natuur en landbouw. Half augustus 2020 is het startdocument ter inzage gelegd. Dit document is het plan van aanpak om te komen tot een besluit voor de dijkversterking. Hierop kwamen 35 zienswijzen binnen. De reactie hierop is samengevat in een reactienota.

Reactienota

De reacties op de zienswijzen en adviezen over het startdocument van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer staan in de reactienota. Het grootste deel gaat over de landbouw. Landbouw is voor het gebied van grote waarde.

Samen met een aantal vertegenwoordigers van landbouworganisaties zijn we in gesprek. We kijken wat de beste manier is om de belangen van deze groep mee te nemen in de dijkverversterking. Maar ook hoe de verschillende belangen die er zijn, samen gebracht kunnen worden. De reactienota is te lezen op https://waddenzeekust.inbeeld.app/reactienota

Varianten dijkversterking

De zienswijzen en adviezen worden, waar mogelijk, meegenomen in het proces om te komen tot een ontwerp voor de dijk. Hierbij wordt gekeken naar waterveiligheid, de ecologische opgave vanuit de programmatische aanpak grotere wateren (PAGW) en de opgaven die er in de omgeving zijn.

Voor het dijkontwerp is het traject Koehool – Lauwersmeer opgedeeld in drie dijksecties. Per dijksectie worden drie tot vijf varianten voor de dijkversterking uitgewerkt. Hierin denken dorpsbelangen, een afvaardiging van andere projecten in het gebied, de landbouw, recreatie en natuur mee. Begin 2021 worden de varianten per dijksectie gepresenteerd en is het voor inwoners mogelijk om hun reactie te geven.

Van varianten naar voorkeursalternatief

Vervolgens worden de varianten beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook worden de effecten op het milieu, de omgeving en de landbouw in beeld gebracht. Dit vindt plaats in het eerste deel van de Milieueffectrapportage. De resultaten van deze beoordeling worden besproken met een afvaardiging van alle betrokken in het tweede kwartaal van 2021.

Na de beoordeling van de varianten wordt gekeken welke variant per dijksectie de voorkeur krijgt. Dit is het voorkeursalternatief.

Denk mee

Via het platform op de www.waddenzeekust.nl kan iedereen die ideeën heeft voor de dijkversterking een reactie achter laten. Via onze nieuwsbrief blijft iedereen die dat wil op de hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief, kan door een mail te sturen naar waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl.

Samenwerking

Samen met provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties werken we de komende jaren aan verschillende opgaven in het gebied Koehool Lauwersmeer, waaronder de dijkversterking.

Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

De Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

De Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Foto: Daniël Hartog