Provinciale Staten en ons algemeen bestuur bespreken gezamenlijke aanpak veenweiden

  • geplaatst op 09 januari 2020 om 13:10

Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân hielden gisteravond, woensdag 8 januari 2020, in het provinciehuis een gezamenlijke commissievergadering over de aanpak van het Friese veenweidegebied. Het ging om een beeldvormende vergadering.

Op de agenda stond de ‘maatschappelijke kosten- en batenanalyse’ van ingenieursbureau Witteveen+Bos. In de analyse zijn 5 scenario’s voor het veenweidegebied doorgerekend. Onderzocht is welke investering in het veenweidegebied de meeste baten (opbrengsten) oplevert. Bij kosten gaat het bijvoorbeeld om investeringen in de waterhuishouding, zoals gemalen, stuwen en drainage. Bij baten gaat het om verdienmodellen voor de landbouw en om maatschappelijke baten door vermindering van bodemdaling. Zoals de afname van zakkingsschades aan wegen, riolering en funderingen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Mix van twee scenario’s

Een hoger waterpeil met technische maatregelen, zoals drainage, biedt de meeste kansen voor boeren om met een hoger waterpeil met hetzelfde verdienmodel door te kunnen gaan. Verdergaand vernatten met een ander grondgebruik, zoals natuurinclusieve landbouw, remt de bodemdaling en CO2- uitstoot het meest. Een mix van deze twee scenario’s is volgens Gedeputeerde Staten en ons dagelijks bestuur effectiever dan generieke maatregelen voor het hele veenweidegebied.

Aanpak over 3 sporen

Op basis van de maatschappelijke kosten-batenanalyse stellen Gedeputeerde Staten en ons dagelijks bestuur een aanpak over 3 sporen voor:

  • In het eerste spoor wordt in de kansrijke gebieden Hege Warren en Aldeboarn De Deelen het gebiedsproces geïntensiveerd om een verandering in gang te zetten.
  • In het tweede spoor wordt in de kansrijke gebieden Groote Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en Grouster Leechlân het gebiedsproces voortgezet en aangevuld met enkele ‘geen-spijt maatregelen’. Zoals proeven op het gebied van bodemvruchtbaarheid, grondwatergestuurd peilbeheer en natuurinclusieve landbouw.
  • Het derde spoor richt zich op het verkleinen van de onzekerheden die er nog zijn over de berekende CO2-uitstoot, de effectiviteit van onderwaterdrainage en alternatieve verdienmodellen. Dit moet helpen om goede keuzes te maken in het veenweidegebied.

Vervolgaanpak

De vergadering van woensdag was bedoeld om de statenleden en algemeen bestuursleden een eenduidig beeld te geven van de aanpak in het veenweidegebied. Later deze maand nemen beide bestuursorganen in hun eigen vergadering een besluit over de vervolgaanpak.
IMG_4239.jpg

De gezamenlijke vergadering over de aanpak van de veenweiden.