Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd

  • geplaatst op 04 november 2020 om 13:44

Samen met Provincie Fryslân en de betrokken veenweidegemeenten hebben we vandaag het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd. Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenoxidatie en de negatieve gevolgen in het Friese veenweidegebied te beperken. Het programma kunt u inzien op www.veenweidefryslan.frl

Om in het veengebied te kunnen wonen en werken wordt het gebied ontwaterd. Dit gebeurt vooral om landbouw mogelijk te maken. Als de bovenlaag van het veen met lucht in contact komt, oxideert het en daalt de bodem. Het veen verdwijnt als CO2 in de lucht. Omdat de bodem daalt, wordt het waterpeil weer aangepast aan de bodemdaling. En zo daalt de bodem verder.

Gevolgen

Die bodemdaling heeft veel gevolgen. Woningen, wegen en riolering verzakken. Natuurgebieden verdrogen omdat water wegstroomt naar de agrarische gebieden eromheen die steeds lager komen te liggen. Ook lopen de kosten van het waterbeheer op omdat polderkaden langs boezemvaarten en meren vaker moeten worden opgehoogd. Tot slot zal door de bodemdaling de toestroom van grondwater naar het gebied toenemen. Het Friese veenweidegebied vormt namelijk een laaggelegen zone, een ‘badkuip’, tussen het noordelijk zeekleigebied en het zandgebied in het zuidoosten. Doordat grondwater wegstroomt uit deze gebieden, ontstaat verzilting (kleigebied) en verdroging (zandgebied).

We werken nauw samen met betrokkenen

Met het veenweideprogramma willen we samen met provincie en de veenweidegemeenten veenoxidatie en de negatieve gevolgen zoals bodemdaling en CO2-uitstoot beperken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokkenen vanuit landbouw, natuur en recreatie en met de gebruikers van het gebied. Maatregelen in het waterbeheer vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak. 

Inspraakperiode

Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ligt tot 30 december ter inzage. Belanghebbenden kunnen op het plan reageren. In het voorjaar van 2021 wordt een definitief Veenweideprogramma 2021-2030 opgesteld wat wordt voorgelegd aan Provinciale Staten, ons algemeen bestuur en de betrokken gemeenteraden.

 

infopraphic veenweide

bestuurders veenweide

feangreide folder