Onderzoek "Effecten van ganzen in Friese natuurgebieden" afgerond

  • geplaatst op 08 maart 2018 om 16:56

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer Fryslân en Wetterskip Fryslân zien in de resultaten van de studie "Effecten van ganzen in Friese natuurgebieden" geen aanleiding om extra maatregelen tegen ganzen in natuurgebieden te nemen. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing gevonden waaruit blijkt dat ganzen een negatief effect op de kwaliteit van de natuur hebben.

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer Fryslân en Wetterskip Fryslân lieten vorig jaar ecologisch bureau Altenburg & Wymenga onderzoek uitvoeren naar de effecten van ganzen in Friese natuurgebieden. Het doel was om de mogelijke positieve- en negatieve effecten op natuur en waterkwaliteit in beeld te brengen. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn de ervaringen van de terreinbeheerders op een rij gezet. De focus lag daarbij op voedselrijke moeras- en grasland gebieden, zoals Grote Wielen, Alde Feanen, Houtwiel, Rottige Meente en de Deelen. Het inzicht helpt de organisaties een betere afweging te maken of maatregelen tegen ganzen wel of niet nodig zijn.

Effect op waterkwaliteit

Het effect van de mest van ganzen op de waterkwaliteit in moerasgebieden is nog wel onduidelijk. Daarom is er behoefte aan meer inzicht met aanwijsbare verbanden. De ganzen kunnen bepalend zijn voor het wel of niet ontstaan van helder water met waterplanten, iets wat we in natuurgebieden graag willen realiseren. In moerasgebieden met legakkers en petgaten zijn gevallen bekend waar de vegetatie onder invloed van ganzen totaal wordt vertrapt. Dit is een serieus probleem, omdat dit bijdraagt aan het afbrokkelen en verdwijnen van de legakkers, waardoor er minder variatie in het gebied overblijft.

Lees het volledige rapport Effecten van ganzen in Friese natuurgebieden (pdf, 1 MB).