Meerjarenperspectief 2018-2022: Klimaatverandering grootste uitdaging voor Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 06 juli 2017 om 09:22
Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in zijn vergadering van 4 juli 2017 het Meerjarenperspectief 2018-2022 vastgesteld.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in zijn vergadering van 4 juli 2017 het Meerjarenperspectief 2018-2022 vastgesteld. Hierin blikken we vooruit op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in de komende vijf jaar. Het bestuur ziet de gevolgen van klimaatverandering als de grootste uitdaging voor Wetterskip Fryslân in de komende decennia.  

Meerjarenperspectief 2018-2022

Het waterschapsbestuur wil samen met inwoners, overheden, bedrijven en organisaties werken aan het terugdringen van CO2-uitstoot en aan het klimaatbestendig inrichten van Fryslân en het Groninger Westerkwartier. De waterschappen investeren onder meer in dijkverbetering, extra waterberging en het op hoogte brengen van oevers en kaden. En samen met gemeenten voeren we een klimaatstresstest uit in stedelijk en landelijk gebied.

'Zo’n test geeft inzicht in locaties waar overlast kan ontstaan door hitte of forse neerslag', aldus dijkgraaf Paul van Erkelens. 'Dan kunnen gemeenten en waterschappen samen met inwoners maatregelen ontwikkelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door vijvers aan te leggen die water kunnen bergen en voor verkoeling zorgen. En door meer groen en minder steen.' Ook doet het waterschap met de Provincie Fryslân en Vitens onderzoek naar het Friese grondwater als zoetwatervoorziening voor onder meer drinkwater. Er wordt gekeken hoe het grondwater zich in de toekomst ontwikkelt en wat de invloed is van klimaatverandering.

Forse lastenstijgingen voorkomen

'Bij de opgave om ons beheergebied klimaatbestendig te maken en ons werk te verduurzamen, proberen we forse lastenstijgingen voor burgers zoveel mogelijk te voorkomen',  aldus Bé de Winter, portefeuillehouder Financiën. Door extra bezuinigingen verwacht het waterschapsbestuur een gematigde ontwikkeling van de belastingtarieven in de komende jaren. Zonder forse tegenvallers moet de belastingopbrengst watersysteembeheer jaarlijks ongeveer 2,1 procent stijgen om de kosten voor aanleg en onderhoud van watergangen, dijken, oevers en kaden te dekken.

De belasting voor het zuiveren van afvalwater kan vooralsnog gelijk blijven. Van deze inkomsten zuiveren we het water dat inwoners dagelijks door doucheputje, wc en gootsteen spoelen. Voor bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een eigen woning stijgen de belastingen daardoor met 1,1 procent ten opzichte van 2017.

Vaststelling belastingtarieven

De belastingtarieven voor 2018 worden bij de Begroting 2018 definitief vastgesteld. Daar neemt het algemeen bestuur in november van dit jaar een besluit over.