Inrichting drie natuurgebieden in beekdal van De Lende

  • geplaatst op 22 juni 2021 om 17:27

In het beekdal van De Lende wordt 102 hectare grond ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op 15 juni 2021 stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân het inrichtingsplan voor de gronden van een voormalig landbouwbedrijf onder Oldeholtpade, polder IJkenverlaat (bij De Hoeve) en polder Hoekstra en het naastgelegen gebied wat aan De Lende grenst vast. Het gaat om maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit, een betere waterkwaliteit, meer waterberging, een gevarieerd landschap en daarmee ook aan de natuurbeleving van het gebied. Wij werken mee aan de nieuwe inrichting van het gebied. 

Om welke gebieden gaat het?

Kaart deelgebieden.jpg
Kaart met deelgebieden inrichting beekdal De Lende. 

Meer ruimte voor natuur

Door een hoger waterpeil aan te houden, kunnen zich in de drie gebieden onder andere kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en moeras ontwikkelen. Op de hogere delen ontstaat juist ruimte voor bijvoorbeeld droge heide. Ze vormen straks een goed leefgebied voor verschillende vogels, insecten, amfibieën en zeldzame soorten, zoals de otter. Ook worden in de polders Hoekstra en IJkenverlaat natuurvriendelijke oevers  -luwe, ondiepe waterzones - aangelegd voor een betere waterkwaliteit. Dit is een maatregel die voortkomt uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Extra waterberging

Door de bestaande boezemkeringen weg te graven, komen de polders Hoekstra en IJkenverlaat, met een totale oppervlakte van bijna 70 hectare, in open verbinding met de beek De Lende te staan. Bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân) kunnen deze polders extra water uit de boezem opvangen en bergen. Extra ruimte voor water wordt door de klimaatverandering steeds belangrijker. De polders kunnen bij hoosbuien water opvangen en in droge perioden is er voldoende water. In overleg met grondeigenaren komen er maatregelen om de aanliggende landbouw- en erfpercelen voldoende droog te houden. Bijvoorbeeld door bemaling (verlagen waterpeil) of het ophogen van grond.

Nieuwe stuw met vispassage

In polder IJkenverlaat wordt de huidige stuw vervangen door een nieuwe stuw met vispassage. Deze zorgt er in combinatie met eerder aangelegde vispassages in het gebied voor dat vissen gemakkelijk naar geschikte voortplantingsgebieden stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook komt aan beide kanten van de stuw een steiger zodat kanovaarders hun kano’s over de stuw kunnen tillen.

Investering en planning

In totaal wordt er ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de gebieden, waarvan 685.000 euro door provincie Fryslân en 545.000 euro door Wetterskip Fryslân. Vanuit de Regiodeal Zuidoost-Fryslân is er 300.000 euro beschikbaar. De uitvoering van de werkzaamheden start in het najaar van 2021 in polder Hoekstra. De inrichting van de andere twee gebieden volgt in 2022-2023.

De maatregelen zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. Een project waarin de gebiedscommissie in opdracht van provincie Fryslân en in samenwerking met ons, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, LTO Noord en Vereniging kleine dorpen werkt aan het beekdal van De Lende.

Foto Polder Hoekstra.JPG
Polder Hoekstra. Fotograaf: Geert Lantinga.