Groene dijk voorkeur voor dijkverbetering Koehool Lauwersmeer

  • geplaatst op 26 oktober 2021 om 12:22

De Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer wordt de komende jaren verbeterd. Dinsdagavond 23 november neemt ons algemeen bestuur een besluit over de voorkeursoplossing die nu voorligt. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder maken van plannen voor de dijkverbetering. Daarmee ligt nog niet alles vast. Samen met inwoners, landbouwers, organisaties en andere belanghebbenden werken we de plannen verder uit. Dit gaat in fases vanaf de zomer van 2022.

Groene dijk heeft de voorkeur

Op het deel van de dijk tussen Zwarte Haan en de pier bij Holwerd heeft het de voorkeur om het asfalt en beton te vervangen door een dikke kleilaag. Door deze ‘zachte’ bekleding moeten we de invloed van golven op de dijk verkleinen. Dat doen we deels met het voorland. Dit moet voldoende hoog en lang zijn. Daarnaast krijgt het talud aan de zeezijde van de dijk een flauwere helling. Dit maakt de dijk in zijn geheel breder. Daarom is er ruimte aan de buitenzijde van de dijk nodig.

De nieuwe groene dijk sluiten we aan op de huidige groene dijk. Dat betekent dat in totaal 21 kilometer van het dijktraject groen wordt. Dat maakt dat de dijk ook in de toekomst makkelijk is aan te passen. Bovendien biedt deze variant kansen voor het duurzaam hergebruiken van ‘gebiedseigen’ grond. En past het op een logische manier in het landschap. Het is nu nog onbekend of en hoe deze groene variant aan de voorwaarden van een vergunning kan voldoen. De groene dijk wordt namelijk aangelegd in een beschermd natuurgebied.

Wierum en Paesens-Moddergat

Het verbreden van de dijken nabij de dorpen is vanwege de beperkte ruimte een lastige opgave. Een steunberm aan de binnenzijde maakt de dijk steviger. In het dorp Wierum is de opgave om te verhogen en de stabiliteit te verbeteren beperkt. Het lijkt hier mogelijk om - op een aantal kortere stukken na - een berm goed in te passen. In het dorp Paesens-Moddergat lijkt een berm niet op de huidige locatie te passen. Daarom verschuiven we daar mogelijk de dijk naar de zeezijde. We gaan in beide dorpen met inwoners en belanghebbenden in gesprek om te komen tot een gezamenlijke en passende oplossing. Daar waar we aan de binnenkant van de dijk grond nodig hebben, gaan we in gesprek met eigenaren en landbouwers.

Een nieuwe dijk maken we samen

De dijk is van ons allemaal. Langs 47 kilometer dijk kom je heel verschillende mensen dorpen, landschappen en uitdagingen tegen. De dijk is de gemene deler, die iedereen die tussen Koehool en Lauwersmeer woont, werkt en recreëert met elkaar verbindt. Daarom ‘1DYK’.

Het afgelopen jaar hebben we met provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en Terrein Beherende Organisaties samen met het gebied, een ontwerp gemaakt voor 1DYK. Hierin is gekeken hoe we de dijkverbetering kunnen combineren met kansen voor het gebied, de natuur, landbouw en recreatie. Zo nemen we maatregelen om de randen van het Wad te verzachten, en de natuur van de Waddenzee te versterken. Voorbeelden hiervan zijn vispassages en getijdenpoelen aan de teen van de dijk.

Kansen en initiatieven die nog geen plek hebben in het VKA werken we verder uit in gebiedsprocessen. Hiervoor wordt het gebied opgedeeld in zeven delen. Samen met betrokkenen kijken we of en hoe we per deelgebied de kansen en initiatieven kunnen verzilveren. De provincie Fryslân leidt dit.

Besluitvorming

Maandagavond 8 november wordt het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk in de adviescommissie Dyken, Stêd en Finânsjes besproken. Voor inwoners en belanghebbenden is er de mogelijkheid om tijdens deze vergadering in te spreken. Aanmelden kan hier. Dinsdagavond 23 november neemt het Algemeen Bestuur een besluit over het Voorkeursalternatief.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering Koehool Lauwersmeer is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland.