TELEMETRIELOCATIEID
L6013
LOCATIE
Easterbierum
Maaiveld hoogte
0,85
Omschrijving
Het grondwatermeetpunt ligt midden in de uitgestrekte akkerbouwgebieden van Noardwest Fryslân. Het meetpunt bestaat uit twee peilbuizen met verschillende lengtes. Op een diepte van circa 2 meter beneden het maaiveld wordt de grondwaterstand gemeten en het zoutgehalte. Daarnaast wordt op een diepte van ongeveer 7 meter beneden het maaiveld de grondwaterstand gemeten (stijghoogte of grondwaterdruk). <br><br> In dit gebied zijn klimaatverandering en zeespiegelstijging een bedreiging voor de akkerbouw en tuinbouw. Door zeespiegelstijging neemt vanuit de ondergrond de verzilting toe. Stijgende temperaturen zorgen voor een toenemende verdamping, waardoor de dikte van de zoetwaterlaag in de landbouwpercelen afneemt. <br><br> Meer informatie over <a href="http://www.spaarwater.com">verzilting</a>.