Samenstelling algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij een of meer taken die het waterschap uitoefent. Voorzitter is de dijkgraaf, Paul van Erkelens. Oeds Bijlsma is secretaris.

Leden algemeen bestuur

In de bestuursinformatie vindt u informatie over de leden van het algemeen bestuur en contactgegevens.

Zetelverdeling

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden worden gekozen door middel van directe verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels.

Geborgde zetels 

Van de 3 leden van de categorie ‘ongebouwd’ zijn 2 leden door de LTO Noord benoemd en 1 lid gezamenlijk door de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Nederlandse Akkerbouwvakbond regio Noord.

Voor de categorie ‘natuur’ zijn 2 leden benoemd door het Bosschap en voor de categorie ‘bedrijven’ zijn 2 leden benoemd door de Kamer van Koophandel. Na de verkiezingen hebben de 2 leden van de categorie 'natuur' zich aangesloten bij Water Natuurlijk.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling 2019-2023 van het dagelijks bestuur is als volgt:

ir. Paul van Erkelens - dijkgraaf

Secretaresse
Jeannette Zeilstra, 058 - 292 2853
secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl 

Bestuursadviseur
Mirjam Bakker, 058 - 292 2583
mbakker@wetterskipfryslan.nl
Geartsje de Vries, 058- 292 2008
gdevries@wetterskipfryslan.nl

Gebied: Leeuwarden

Algemene bestuurlijke zaken
Klimaat
Juridische en personele zaken
Crisis- en calamiteitenbeheer
Communicatie
Internationale Samenwerking
Educatiebeleid
Bodemdaling als gevolg van delfstoffen
Digitalisering

Bé de Winter - 1e loco dijkgraaf
(CDA en ChristenUnie)

Secretaresse 
Edy Arnold, 058 - 292 2291
secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl 

Bestuursadviseur
Geert Room, 058- 292 2015
groom@wetterskipfryslan.nl 
Arjan Erkens, 058- 292 2004
aerkens@wetterskipfryslan.nl

Gebied: Waddeneilanden incl. adviescommissies
Gebied: Noardwest-Fryslân

Primaire keringen
Financiën en belastingen
Muskusrattenbestrijding

Jan van Weperen - 2e loco dijkgraaf
(Geborgde zetels Ongebouwd en VVD)

Secretaresse 
Jeannette Zeilstra, 058  - 292 2853
secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl 

Bestuursadviseur
Jacqueline Oud, 058- 292 2381
joud@wetterskipfryslan.nl

Gebied: Súdwest-Fryslân

Regionale en lokale deelsystemen en keringen
Peilbeheer en boezem
Veenweide
Emissiebeheer, inclusief DAW en Erfafspoeling
Gebiedsproces bodemdaling NW Friesland
Keur en legger

Annet van der Hoek - 3e loco dijkgraaf
(Geborgde zetels bedrijven)

Secretaresse 
Edy Arnold, 058  - 292 2291 
secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl 

Bestuursadviseur
Mirjam Bakker, 058 - 292 2583
mbakker@wetterskipfryslan.nl
Geartsje de Vries, 058- 292 2008
gdevries@wetterskipfryslan.nl

Gebied: Zuidoost-Fryslân

Waterbeleid Stedelijk gebied en FBWK
Duurzaamheid
Innovatie
Handhaving
Omgevingsvisie/-wet

Otto van der Galiën - 4e loco dijkgraaf
(Lagere Lasten Burger)

Secretaresse 
Edy Arnold, 058  - 292 2291 
secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl 

Bestuursadviseur
Arjan Erkens, 058 - 292 2004
aerkens@wetterskipfryslan.nl

Gebied: Noardeast-Fryslân

Waterzuivering en duurzame slibverwerking
KRW
Vergunningsverlening
Zwemwater
Visaangelegenheden